Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja konsumencka

1. Dostawca usługi – dane identyfikacyjne:
Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Łambinowicach przy ul. Tadeusza Zawadzkiego 33, NIP: 753-241-56-27, REGON: 160374251, rachunek bankowy: 63 8905 1010 2001 0012 6276 0001, tel./fax.: 77 43 11 317, 77 43 11 318, email: zgk.lambinowice@op.pl, www: http://zgklambinowice.zakladkomunalny.com
2. Główne cechy świadczenia:
Dostawca usługi ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Dostawy wody o odpowiedniej jakości i ciśnieniu oraz odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.
3. Łączna cena lub wynagrodzenie:
Określa obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
4. Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz procedura rozpatrywania reklamacji:
1. Odbiorca usług ma prawo zgłoszenia Dostawy reklamacji dotyczących sposobu wykonywania Umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.
2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej. Zaleca się, aby reklamacja zawierała co najmniej:
    a. imię i nazwisko/nazwę firmy i adres odbiory usług,
    b. przedmiot reklamacji,
    c. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
    d. numer Umowy,
    e. podpis odbiorcy usług.
3. Dostawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia jej wniesienia. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sytuacji wymagającej weryfikacji technicznej okoliczności reklamacji, Dostawca uprawniony jest do przedłużenia terminu rozpoznania reklamacji do 30 dni.
4. Dostawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź powinna zawierać:
    a. nazwę Dostawcy,
    b. powołanie podstawy prawnej,
    c. rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji,
    d. pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,
    e. podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Dostawcę z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.
5. Odpowiedzialność za jakość świadczenia:
Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego normują przepisy powszechnie obowiązujące prawa, w tym szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie lub mieniu, która nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za która nie ponosi odpowiedzialności.
6. Czas trwania umowy, sposoby i przesłanki wypowiedzenia umowy:
1. Umowę zawarto na czas nieokreślony.
2. Umowa może być rozwiązana:
    a. przez Odbiorcę za miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca   kalendarzowego,
    b. przez Przedsiębiorstwo za miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku
        niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Odbiorcę,
    c. niezwłocznie za porozumieniem stron,
    d. przez  Przedsiębiorstwo w terminie natychmiastowym w przypadku utraty przez Odbiorcę prawa do nieruchomości.
7. Treść usług posprzedażnych i gwarancji:
Nie dotyczy.
8. Funkcjonalność treści cyfrowych:
Nie dotyczy.
9. Interoperacyjność treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowanie:
Nie dotyczy.