Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe nr 1/2020 - wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Piątkowice

 

I.                   ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach

48-316 Łambinowice

ul. Tadeusza Zawadzkiego 33

NIP: 753-241-56-27, REGON: 160374251

II.                 Opis Przedmiotu Zamówienia

1.                  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Wykonaniu nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej w miejscowości Piątkowice na długości ok. 155 mb, szerokość zmienna dostosowana do aktualnej szerokości drogi”.

2.                  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługa dotyczy wykonania dywanika z warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa wiążąca z betonu asfaltowego ac16W gr 4cm i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ac11S gr 4cm) oraz wjazdów z betonu asfaltowego ac11S gr 5 cm.

Należy uwzględnić ułożenie warstwy górnej wyrównawczej podbudowy z kruszywa łamanego (niesortu bazaltowego) o frakcji 0-31,5 /docelowo 5cm/ - wykonanie rozkładarką do mas asfaltowych.

                        Szerokość jezdni zmienna od 3,0 m – 5,0 m.

3.                  W celu realizacji zamówienia Zamawiający, wskaże Wykonawcy lokalizację remontowanej drogi celem przeprowadzenia wizji lokalnej.

4.                  Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do składania oferty dotyczącej w/w zadania.

5.                  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zadania podwykonawcom.

 

III.              TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 29.07.2020 r.

 

IV.              OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę cenową netto na całość robót związanych z wykonaniem zadania zgodnie z załączonym przedmiarem robót. (załącznik nr 1)

Oferta powinna być:

1.                   opatrzona pieczęcią firmową,

2.                  posiadać datę sporządzenia,

3.                  zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

4.                  podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V.                MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.                  oferta powinna być przesłana za pośrednictwem : poczty elektronicznej na adres: , faksem na numer: 774311317, poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 33, 48-316 Łambinowice do dnia 21.07.2020 r. do godz. 12,30.

2.                  Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 21.07.2020 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 15,00 w siedzibie ZGK Łambinowice. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani w dniu 11.07.2020 r. za pomocą poczty elektronicznej.

3.                  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.                  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.                  W toku badania ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI.              OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1.                  cena 70%

2.                  termin wykonania 30%

 

            Warunki płatności: należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni od daty złożenia.

 

            Osoba upoważniona do kontaktu:

                        Andrzej Mikucki, tel. 609750504

Załączniki:

1. PDFPrzedmiar - budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Piątkowice.pdf (184,93KB)